charakteristika rieky hron

Charakteristika rieky Hron z vodáckeho hľadiska.

Oficiálne charakteristiky a štatistiky o rieke Hron sa dočítate v publikáciach Československé řeky - Kilometráž, druhé vydanie z roku 1987 a Vodácka mapa ČSFR z roku 1991. V roku 2005 vyšiel slovenský titul HRON - sprievodca vo formáte A4. Táto publikácia vyšla opäť v roku 2007 v inovovanom vydaní a v menšom formáte A5.

Rieka Hron sa viditeľne mení hlavne čo sa týka budovania nových malých vodných elektrárni - MVE. 2 pribudli pod Polomkou a v rokoch 2009-2010 sa postavila MVE v Hronskej Dúbrave prakticky na vodáckom táborisku. MVE pod Starým Tekovom, už ani nepočítame pretože tam sa plavba vďaka vodnej nádrži Veľké Kozmálovce prakticky zastavila a na tento úsek Hrona zablúdi len skutočný vodácky nadšenec. Pri súčasnej politike sa toto môže stať aj na našom úseku t.j. od Brezno po Kozárovce. Štátny podnik Povodie Hrona má vytypovaných bezmála 30 lokalít na Hrone kde sa môže začať stavať v prípade záujmu investorov.

Za posledných 20 rokov sa zmenila a porušila aj určitá pravidelnosť vody na Hrone. Ešte v 80- tych rokoch sme presne vedeli naplánovať splav. Vedeli sme, že takmer ideálna voda pre letný splav bude tiecť koncom 6 a asi ešte 15-20 dní 7 mesiaca. V 8 mesiaci sme veľké splavy prakticky neplánovali, pretože iste bola malá voda. V súčasnosti nevyspytateľné meteorologické podmienky vytvárajú nevyspytateľnú situáciu pre plánovanie letných splavov na Hrone. Zatiaľ ešte platí aspoň to, že dobrá voda tečie na jar v 4 a 5 mesiaci, ale to sa veľké expedície v plavkách plánovať nedajú.

Obtiažnosť plavby po rieke sa aj v prípade Hrona oficialne stanovuje stupňami obtiažnosti, ktoré ale nie vždy správne vystihujú obtiažnosť jednotlivých úsekov rieky. Na úsekoch označovaných stupňom WW I sa lokálne vyskytujú krátke úseky, alebo miesta, ktorým možno zvýšiť stupeň obtiažnosti o 1-2 stupne a pri zvýšenej vodnej hladine v týchto miestach môže nastať situácia, ktorú možno označiť napr. až stupňom WW IV. V konečnom dôsledku obtiažnosť plavby stanovuje vodácka zdatnosť posádky. Na základe praktických skúsenností a vedomosti rozdelujem rieku Hron pre svoje potreby na 4 časti:.


 

1. Horný úsek po mesto Brezno

Oficiálne sa v kilometrážach uvádza ako začiatok plavby Heľpa a mnohí vodáci majú predstavu, že tam, alebo v Polomke začnú plavbu po Hrone napr. koncom 7 mesiaca. Takéto plány sú nereálne a plavba týmto úsekom je limitovaná: dostatočným množstvom vody, ktoré dokážu zabezpečiť len jarné vody z topiaceho sa snehu v 3 a 4 mesiaci, alebo vytrvalé dažde. Keď je vody dosť tak je tu aj druhý limitujúci faktor a tým je patričná vodácka zdatnosť a vyspelosť, ktorú väčšina vodákov nemá.

Tento úsek Hrona, keď má vodu na plavbu tak je tečúci a niekde veľmi rýchlo tečúci potok, alebo úzka riečka s množstvom zákrut, niekedy so silne zarastenými brehmi s vetvami nad hladinou, s neprehľadnými úsekmi a s neočakávanými prekážkami ako sú nízke pešie lávky z dvoch kmeňov hodených ponad tok, padnutými kmeňmi, naplaveninami pri brehu z ktorých trčia konáre do prúdu a pod. Plavba sa musí realizovať v skupine vodákov a spolu. Posádka plavidla musí byť schopná bleskovo reagovať, rozhodovať a musí byť pripravená na okamžitý protiobrat v prúde na bezpečné pristátie pred prekážkou. Je to úžasný vodácky zážitok.


 

2. Úsek Brezno-Zvolen.

Tento úsek dokáže relatívne bezpečne splaviť aj začiatočník, ale za doprovodu skúseného vodáka, ktorý sa bude pred ním plaviť, ukazovať mu cestu a za neho riešiť vodácke problémy. V poslednej dobe je to najčastejšie navštevovaný úsek hlavne vodákmi z Čiech a jeho stručná charakteriska-stále tečie. Tento úsek možno rozdeliť na 3 podúseky.

10 km úsek z Brezna do Podbrezovej má ešte charakter širšieho potoka, ale je prehladnejší, rovnejší, sú v ňom 2 malé stupne, ktoré doporučujem preniesť a v závere rieka tečie betonovým kanálom s vysokými stenami cez Železiarne Podbrezová. V Brezne a v Podbrezovej je žel.stanica hneď pri rieke. Železnica ide popri Hrone od ústia až po prameň, ale len od Kozároviec po prameň ide súbežne a v mnohých úsekoch tesne popri rieke. V letných mesiacoch je tu väčšinou málo vody a preto na plavbu nevhodné, ale záleží na momentálnych okolností.

Druhý podúsek začína na konci Podbrezovej, v smere od Banskej Bystrici-BB pred Podbrezovou vpravo je Hron a pri ňom sú lúky, kde sa dá stanovať pri štarte do tohto 40 km úseku z Podbrezovej do BB. V Podbrezovej je Hron napájaný Čiernym Hronom a potokmi od Chopka a preto je tu už viac vody. Hron má charakter rýchlo tečúcej riečky, v niektorých miestach rieky, ktorá sa vinie v nie veľmi širokom údolí . Úsek je to prehľadný, je tu veľa starých a nových mostov, ktoré avizujú zvyšky už neexistujúcich mostov, pod niektorými sa voda zbieha do jazykov s vlnami. Je tu veľa rozbitých prahov a stupňov, ktoré sa pri vyššej vode prejavujú ako vlny na hladine, čiže sú bezproblémové. Sú tu aj existujúce splavitelné hate-prvá hneď pod Podbrezovou v Lopeji, ale aj nesplavitelný a nebezbečný skok s dlhou spätnou vlnou-na konci Šalkovej. Sú tu neočakávané zmeny smeru prúdu, ktorý plnou silou naráža do veľkej skaly-Medzibrod, alebo naplaveniny a spadnuté stromy v rieke. Sú tu aj krásne, dlhé, rýchlotečúce pereje a poetické, romantické zákutia. Plavba po tomto úseku rieky je dynamická a športová. Tento druhý podúsek má jednu chybu. Pod Podbrezovou v Lopeji je pri dostatočnej vode splavitelná hať, ktorá odvádza časť vody, niekedy dosť vody do prívodného kanála MVE a späť je vpúšťaná do rieky pri Dubovej. Je to asi 5 km úsek, ktorý pri menšom vodnom stave a pri odvádzaní vody do kanála je skoro nesplavitelný a je potrebné stále vystupovať a ťahať loď po plytčinách. Pri rozhodovaní sa kde bude štart splavu je to potrebné brať v úvahu a podľa momentálneho stavu vody sa rozhodnúť, či pre štart v Podbrezovej, alebo v Nemeckej, čo je napríhodnejší štart po vrátení sa vody späť do rieky. Práve v Nemeckej je prvý z mála oficiálnych kempov pre vodákov a to na začiatku Nemeckej vpravo.

Tretí asi 20 km podúsek z BB do Zvolena sa vinie širokou, rozľahlou zvolenskou kotlinou, kde rieka stále rýchlo tečie, ale charakter brehov, rieky a okolitej krajiny sa mení a skôr patrí do tretieho úseku Hrona. Sú tu rovné dlhé úseky so širokou hladinou oproti predchádzajúcim úsekom. Prúd stále svižne tečie aj keď môže v niektorých úsekoch vytvárať dojem oleja, stále sa tu objavujú useky s vlnami a pereje, ako aj prekážky v toku kedy treba vedieť dobre ovládať loď, ale hlavne je tu zo športového hladiska najkrajšia perej na Hrone. Pred Vlkanovou sa v 80-tych rokoch vyrovnával tok rieky a posunul sa asi 80m od železničnej trati vpravo do novovybudovaného koryta, ktoré má kamenisté nerovné dno a velký spád. Vytvára to celé dojem, že je to rozborená hať, ale nie je. Je to asi 200-300 m silne perejnatý úsek v mierne vpravo ohýbajúcom sa toku, ktorý ale za 12 rokov stratil niečo zo svojej divokosti, napriek tomu pri dobrej vode je to super zážitok. Má to jedinú chybu, že v toku nie sú prirodzené prekážky za ktorými by sa vytváral protiprúd na zastavenie lodi a na slalomové vychutnanie si tejto pereje. Táto perej sa dá jazdiť popri brehu bez nabratia vody do lodi, ale nie je to to pravé orechové. Treba mať smelé srdce, jazdiť to cez vlny aj keď niekedy na konci pereje pádlujete len s hrudníkom nad vodou, ostatné je všetko pod spenenou hladinou. Perej sa dá preniesť vľavo. Posledné 3 km tohto úseku zo Sliača do Zvolena je vyregulovaný kanál, ktorý síce tečie, ale je to kanál.


 

3. Úsek Zvolen-Kozárovce

je tretím úsekom, ktorý začína prenáškou veľkej zvolenskej hati, ktorá má v súčastnosti dve funkcie. Na krátkom úseku vyrovnáva veľký spád rieky a odvádza vodu do dvoch MVE. Tá druhá bola dokončená v roku 2000 na susednej starej hati a vodu vypúšťa cez 200m úsek starého koryta Hrona späť do rieky. Pre elektráreň na Unionke je voda z tejto hati odvádzaná asi 3 km kanálom a späť sa dostáva pod Zvolenom, vľavo tesne nad železničným mostom a o túto vodu je Hron v lete na tomto úseku ochudobený, ale dá sa splaviť. Táto hať sa do roku 1999 zdatnými vodákmi dala kompletne splaviť, ale po postaví kamennej hrádze v bazéne pod haťou nad skokom sa to už nedá a musí sa prenášať vpravo. Rieka v tomto úseku už nemá bystrosť predchádzajúcich úsekov je pokojnejšia, ale stále tečie.

Od Žiaru nad Hronom sa častejšie objavujú kratšie alebo dlhšie oleje po ktorých nasleduje rýchlejšie tečúci úsek. Rieka je v celom úseku široká, prehľadná s dlhými tiahlými zákrutami, ktoré sa niekedy otáčajú späť do protismeru ako pri Žarnovici alebo Novej Bani. V tomto úseku sa nachádzajú ostrovy, ktoré rieku rozdelujú na širší a užší tok. Užší tok láka na vplávanie, ale treba si dať pozor. Voda tu tečie rýchlo a môžu tu byť padnuté stromy, alebo ťažko prekonávatelné naplaveniny. Pri menšej vode sa tok na niektorých úsekoch zúži do meandrujúceho prúdu na dne koryta, ktorý naráža do brehov, naplavenín, skál. V tomto úseku sú dlhé a nizke klamlivé prahy cez širokú rieku, kde sa budete rozhodovať, ktorým smerom ísť a až keď zostanete visieť na plytčine zistíte, že ste sa zle rozhodli. Je tu veľa mostov okolo ktorých pri malej vode sú pod hladinou koly zo starých mostových konštrukcii. V tomto úseku sa popri rieke v tejto dobe buduje nová cesta a nové mosty. V úseku od Žiaru nad Hronom po Hronský Beňadik sa môžete stretnúť s pracujúcimi mechanizmami v rieke, zúženým korytom, plávajúcimi kmeňmi či s celým plávajúcim stromom. Ak v predchádzajúcich úsekoch si na svoje prídu športovo založení vodáci, na tomto úseku možno v lodi leňošiť ,opalovať sa a ak idete na pramici okrem kormidelníka si ostatní môžu v pokojnej plavbe aj pospať. V tomto úseku sa nachádzajú tri oficiálne táboriská: Hronská Dúbrava, Hliník nad Hronom, Revištské Podzámčie.


 

4. Úsek Kozárovce-ústie-Štúrovo.

Asi do roku 1987 Hron od prameňa po ústie z vodáckeho hladiska nemal prekážku a bolo možné celú rieku splaviť bez prenášky. V tomto období sa zrealizovala v Želiezovciach vysoká sypaná hať, ktorá túto plavbu znemožnila. V roku 1990 dokončili pri Veľkých Kozmálovciach nad starotekovskou haťou, ktorá bola obľúbeným miestom aj na táborenie novú veľkú hrádzu za ktorou sa vytvorila nad korytom rieky vodná nádrž v dĺžke asi 3-4 km pre potreby AE Mochovce. Tvorcovia tejto nádrže na nikoho nemysleli ako v predchádzajúcom prípade a zajali si rieku len pre seba. Bol to začiatok konca veľkých splavov na Hrone a stretávania sa veľkých vodáckych partií z celého česko-slovenska v lodenici v Kalnej nad Hronom. Vzdutá hladina kozmálovskej priehrady zasahuje až pod Kozárovce.

Od roku 1998 sa v tomto trende pokračuje a na pôvodných starých sypaných hrádzach, ktoré mali vždy na jednej strane splavitelné jazyky začali budovať nové hate, ktoré sa splavovať opäť nedajú len prenášať. Takéto hate sú po jednej nad aj pod Kalnou nad Hronom. Z tohto dôvodu sa turistická plavba prakticky v tomto úseku zastavila, osobne som stratil prehľad o tomto úseku a je možné, že medzičasom pribudli ďalšie nové ale nemoderné hate.

Ak si odmyslíme horespomínané hate tak v tomto úseku je rieka voľne a pomaly tečúca s dlhými prehľadnými úsekmi, s miernymi zákrutami. V porovnaní s hornými úsekmi je to olej. Občas sa tu nájdu užšie a rýchlejšie tečúce lokality, hlinito-piesčitý charakter koryta sa niekedy strieda s krásnymi bielymi štrkovitými brehmi a plážami, ktoré lákajú zastať a kúpať sa. Brehy sú porastené vysokým a starým porastom, za ktorým sa niekedy nachádza zelená džungla. Niektoré úseky majú brehy vysypané lomovou skalou. Lokality okolo Čaty sú lemované vysokými piesčitými brehmi, ktoré vytvárajú nad vodou steny o výške 10-15m a dĺžky aj 100-200m.

Horespomínané staré sypané hrádze túto pokojnú a lenivú plavbu úžasne spetrujú a mnohé z nich výrazne preveria zdatnosť vodákov. Z prakticky tichej vody sa niekedy musíte v správnom uhle trafiť do jazyka za ktorým nasleduje perej, alebo niekoľko vysokých vln. Je to skoro ako v slalomárskom kanáli. Kombinácia týchto hatí a pokojne tečúcej vody bez pohľadov na civilizáciu robia z tohto úseku zaujímavú časť Hrona, ktorá má svojich milovníkov. Plavba sa končí v Kamenici nad Hronom, alebo v plávaním do Dunaja kde pokračujete pádlovaním proti prúdu asi 4 km do lodenice v Štúrove nad cestným mostom, ktorý je od roku 2001 asi po 60 rokoch opäť postavený a spojazdnený. Alebo sa otočíte dole prúdom a po 5 km plavbe po Dunaji pristanete v Kováčove. V tomto úseku je oficiálne táborisko lodenica v Kalnej nad Hronom a Hronovce.


 
Valid HTML 4.0! Valid CSS!
© Peter, 2003 - 2011 Krmivá pre psov Vygenerované za 0.002 s